regulamin

REGULAMIN KONKURSU

„WYBIERAM KABANOSY NASZE POLSKIE, PONIEWAŻ…” 

 

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „WYBIERAM KABANOSY NASZE POLSKIE, PONIEWAŻ…” zwanego dalej Konkursem, jest Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa, NIP: 527-27-08-164, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS 0000496224, zwana dalej Organizatorem. 


2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, grą w karty, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847). 

 


§2

CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU


1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 16 listopada  2020 r. do dnia 28 listopada 2020 r. (jest to ostatni dzień rozpatrywania reklamacji).


2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie: od dnia  dnia 16 listopada 2020  r. do dnia 21 listopada 2020 r. do godz. 23:59:59.


3. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator. 


4. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”.


5. Rywalizacja w Konkursie polega na dokończeniu zdania, o którym mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu. 


6. Zgłoszenie udziału w Konkursie przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie 


§3

UCZESTNICY


1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagród mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej Uczestnikami, które dokonają zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. (zwane dalej „Uczestnikami”). 


2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest „Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 22, 40-084 Katowice. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu. 

 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora Konkursu, ani członkowie ich najbliższych rodzin (tj. wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zakładów Mięsnych Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 22, 40-084 Katowice oraz podmiotów działających na ich zlecenie, ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.


4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i przestrzegania zasad w nim zawartych. 

 

 §4 

ZASADY KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien, w okresie od 16 listopada 2020 roku do dnia 21 listopada 2020 roku do godz. 23:59:59 w wyznaczonej sklepach o których mówi załącznik nr 1 do Regulaminu. 


      Dokonać zakupu co najmniej jednego dowolnego opakowania kabanosów spośród następujących: 


„Kabanosy z Pomidorami i Ziołami 120 g”

„Kabanosy z Serem 120 g”

„Kabanosy Wieprzowe 120 g”

„Kabanosy Drobiowo – Wieprzowe 120 g”

„Kabanosy Pikantne 120 g”

„Kabanosy z Boczkiem 120 g”


(zwane dalej „Produktem Promocyjnym”) i zachować paragon;  


Wejść na stronę: www.naszepolskiekonkurs.pl, dokonać rejestracji w Konkursie poprzez uzupełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego, udzielenie niezbędnych zgód (dot. danych osobowych i akceptacji Regulaminu),  rozwiązać zadanie konkursowe poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: „WYBIERAM KABANOSY NASZE POLSKIE, PONIEWAŻ…”, wgrać czytelne zdjęcie/skan paragonu potwierdzającego ww. zakup na stronie www.naszepolskiekonkurs.pl i wcisnąć przycisk „potwierdź zgłoszenie”. 


2. Rozwiązanie zadania konkursowego nie może składać się z więcej niż z 250 znaków (włącznie ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi). 


3. Zgłoszenie musi mieć datę i godzinę taką samą lub późniejszą niż data i godzina dokonania zakupu Produktów Promocyjnych na paragonie.  


4. W przypadku, gdy na paragonie nie widnieje wyraźnie wyszczególniona nazwa Produktu Promocyjnego, Uczestnik ma obowiązek uzyskać od pracownika sklepu, w którym kupił Produkt Promocyjny, jego podpis na odwrocie paragonu wraz z informacją o ilości nabytych Produktów Promocyjnych oraz pieczątką sklepu lub zachować opakowanie z widocznym kodem kreskowym Produktu Promocyjnego. 


5. Do dokonania jednego zgłoszenia konkursowego konieczne jest posiadanie jednego paragonu fiskalnego, świadczącego o zakupie co najmniej jednego Produktu Promocyjnego. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, pod warunkiem, że ilość zgłoszeń konkursowych odpowiada ilości posiadanych paragonów fiskalnych, świadczących o zakupie co najmniej jednego Produktu Promocyjnego. W przypadku dokonania zakupu Produktów Promocyjnych w liczbie większej niż jeden – zgodnie z pkt. 1a §4 – potwierdzonych na jednym paragonie, Uczestnik uprawniony jest do rejestracji jednego zgłoszenia konkursowego, zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia konkursowego uprawnia posiadanie jednego paragonu fiskalnego, świadczącego o zakupie co najmniej jednego Produktu Promocyjnego – zgodnie z pkt. 1a, b niniejszego paragrafu. Dla przykładu, jeśli Uczestnik zakupił jednorazowo trzy Produkty Promocyjne, to na podstawie paragonu, który dokumentuje ten zakup może zgłosić się do Konkursu jeden raz. 


6. Za dowód zakupu Produktu promocyjnego Organizator uznaje wyłącznie paragon fiskalny. Nie można dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie na podstawie innego dowodu zakupu poza wskazanymi powyżej, np. faktury VAT wystawionej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (z numerem NIP), faktury VAT wystawionej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), potwierdzenia dokonania płatności kartą itp.


7. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z tego samego adresu e-mail i tego samego numeru telefonu. W ramach udziału w Konkursie z tego samego adresu e-mail i tego samego numeru telefonu nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako adres e-mail i numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się ten adres e-mail i numer telefonu, które Uczestnik podał, przesyłając swoje pierwsze zgłoszenie w Konkursie. Raz wykorzystany zestaw danych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu traktowany jest w Konkursie jako odrębny Uczestnik. Ponowne zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika, jednakże z podaniem innego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą do wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.


8. Zgłoszona w ramach wykonania zadania konkursowego odpowiedź musi być wynikiem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika i nie może naruszać jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich i/lub nazw handlowych.  


9. W Konkursie nie będą uwzględniane:  

a. zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu; 

b. zgłoszenia i działania, co do których Organizator poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że prowadzą one lub mają na celu nieuprawnioną ingerencję w mechanizm Konkursu lub zgłoszenia i działania mające na celu przełamanie informatycznych zabezpieczeń Konkursu. 

 

§5

NAGRODY I ICH PRZYZNAWANIE


1. Do wydania w Konkursie przewidziano 52 nagród. 


(1) Jedna nagroda Główna 1 stopnia (Hulajnoga elektryczna Fiat 500 F85R 350 PL) w wysokości 1599 zł (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Do nagrody doliczona jest dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranych w konkursie w wysokości 177,49 zł. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu laureatowi, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na poczet zapłaty podatku od nagrody. 

(1) Jedna nagroda Główna 2 stopnia (Xiaomi Redmi Note 9 4+128) w wysokości 699,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Do nagrody doliczona jest dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranych w konkursie w wysokości 77,59 zł. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu laureatowi, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na poczet zapłaty podatku od nagrody. 

(50) pięćdziesiąt nagród Głównych 3 stopnia (Bony zakupowe do sieci Arhelan) o wysokości 100 zł (słownie: sto złotych). Do nagrody doliczona jest dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranych w konkursie w wysokości 11 zł. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu laureatowi, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na poczet zapłaty podatku od nagrody


2. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 7298 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem  złotych). Kwota ta będzie powiększona o łączny podatek, tj. o 810,01 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych złotych, 01/100 gr.). 


3. Na konkurs przewidziano do wydania 52 nagrody. 


4. Wyboru laureatów dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa raz w każdym z konkursowych tygodni. Komisja konkursowa składa się z 3 osób wskazanych przez Organizatora Konkursu. Do zadań Komisji należy: rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności, zapewnienie zgodnego z Regulaminem uczestnictwa w Konkursie i przedłożenia pod ocenę Komisji wszystkich prawidłowych zgłoszeń, prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 


5. Komisja Konkursowa, podczas wybierania zwycięskich prac, będzie zwracała szczególną uwagę na następujące kryteria:

a. oryginalność i unikatowość;  

b. pomysłowość i kreatywność;  

c. stylistykę i dobór słownictwa.


6. Ze wszystkich nadesłanych i prawidłowo wykonanych zadań konkursowych Komisja Konkursowa wybierze łącznie 52 zgłoszeń. 

(1) Jedno zgłoszenie, które Komisja Konkursowa nagrodzi nagrodą Główną 1 stopnia w wysokości 1599 zł (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i do której nagrody doliczona zostanie dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej w konkursie w wysokości 177,49 zł. Nagroda ta nie podlega wydaniu laureatowi, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na poczet zapłaty podatku od nagrody.

(1) jedno zgłoszenie, które Komisja Konkursowa nagrodzi nagrodą Główną 2 stopnia w wysokości 699,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i do której nagrody doliczona zostanie dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej w konkursie w wysokości 77,59  zł. Nagroda ta nie podlega wydaniu laureatowi, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na poczet zapłaty podatku od nagrody.

(50) Pięćdziesiąt zgłoszeń, które Komisja Konkursowa nagrodzi nagrodą Główną 3 stopnia w wysokości 100zł (słownie: sto złotych) i do której nagrody doliczona zostanie dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej w konkursie w wysokości 11,1 zł. Nagroda ta nie podlega wydaniu laureatowi, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na poczet zapłaty podatku od nagrody.

Ponadto, zostanie stworzona lista 5 zgłoszeń rezerwowych spośród których zostaną wyłonieni laureaci, według kryteriów stosowanych przy ocenie wykonania zadania konkursowego, w sytuacji, gdy laureat z listy podstawowej nie dokona potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie i nie prześle wymaganych informacji, o którym mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu, w tym zwłaszcza w § 6 ust. 1. 


7. Wyboru zwycięskich zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa dokona 22.11.2020 r. podczas posiedzenia Komisji, dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 16.11.2020 r. od godziny 00:01:00 do dnia 21.11.2020 r. do godziny 23:59:59. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie www.naszepolskiekonkurs.pl 


8. Organizator Konkursu zastrzega, iż żaden z uczestników Konkursu nie ma prawa do cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej. 


§6

WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW


1. Sposób weryfikacji laureatów będzie następujący: 

a. w terminie do 3 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji, laureat otrzyma od Organizatora informację o przyznaniu prawa do nagrody zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika, który podał w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. Laureat w treści wiadomości e-mail zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu i poproszony o potwierdzenie, w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji o przyznaniu nagrody, uczestnictwa w Konkursie oraz przekazania swoich danych osobowych koniecznych do wydania nagrody (imię i nazwisko, adres doręczenia nagrody), a także do przesłania zdjęcia/skanu odpowiedniego paragonu lub zdjęcia/skanu opakowania promocyjnego z widocznym kodem kreskowym za pomocą formularza dla laureatów (którego adres internetowy wysłany zostanie w wiadomości e-mail), w przypadku, gdyby pierwotnie przesłane zdjęcie/skan okazało się nieczytelne lub wątpliwe. Organizator zastrzega prawo zażądania oryginału paragonu/opakowania promocyjnego w razie wątpliwości co do jego autentyczności. 

b. w przypadku, gdy laureat do nagrody nie spełni warunków określonych w pkt. a, wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście rezerwowej, przy czym prawo do danej nagrody może przejść tylko jeden raz na uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą wiadomości emeil w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od ostatecznego dnia, w którym powinien zostać doręczony formularz internetowy dla laureatów z uzupełnionymi danymi przez poprzednio weryfikowanego laureata. 


2. W przypadku, gdy w danym etapie Konkursu liczba zgłoszeń konkursowych będzie mniejsza niż liczba nagród przewidziana na ten tydzień, nagrody przechodzą na kolejny etap. Jeśli w ostatnim etapie Konkursu liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród przewidzianych na ostatni tydzień jego trwania, pozostałe nagrody nie zostaną przyznane i pozostaną do dyspozycji Organizatora. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne zgłoszenia (Odpowiedzi), które mogłyby zostać nagrodzone, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników, który dokonał swojego zgłoszenia jako pierwszy. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego zgłoszenia przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.


3. Procedura weryfikacyjna zmierzająca do wydania nagród zakończy się najpóźniej w dniu 28.11.2020 roku. 


4. Każdy Uczestnik może najwyżej trzykrotnie zostać nagrodzony w ramach Konkursu.


5. Laureat traci prawo do nagrody, gdy: 

a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu i/lub 

b. odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody

c. po przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego zostanie stwierdzone, że naruszył postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów. 


6. Komisja do dnia 22.11.2020 r. sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora. Wyniki Konkursu dostępne będą również na stronie internetowej Konkursu www.naszepolskiekonkurs.p


§7

NAGRODY I ICH PRZEKAZYWANIE


1. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane na adres wskazany przez Laureata, w terminie do 3 dni roboczych od potwierdzenia uprawnień do otrzymania nagrody, jednak najpóźniej do dnia 21.11.2020 roku. Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 11,1% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


2. Brak możliwości dostarczenia nagrody, zawiniony przez Uczestnika, powoduje przejście prawa do nagrody na kolejnego Uczestnika na liście. 


3. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród.


4. Laureat może zrzec się prawa do nagrody, nie może jednak przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.


5. Organizator Konkursu zastrzega, iż żaden z uczestników Konkursu nie ma prawa do zamiany otrzymanej nagrody na nagrodę innego rodzaju. 


§8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane Organizatorowi do dnia 28.11.2020 r. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). 


2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora: Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.  


3. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 7 dni, liczonych od dnia jej doręczenia.  


4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

 

§ 9

PRZETWARZABNIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1, dalej „RODO”), Organizator Konkursu informuje, że administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są:


a) współka będąca właścicielem marki Duda Nasze Polskie, na rzecz której organizowany jest konkurs, tj. Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Opolska 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod nr KRS 0000374678, NIP: 4970063144. Dane kontaktowe w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (przez ww. administratora): e-mail: dane@duda.pl, adres do korespondencji: Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Opolska 22;


b) organizator konkursu, tj. Montovnia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-286), przy ul. Malborskiej 3/268, NIP: 5272708164. Dane kontaktowe ww. administratora e-mail: iod@montovnia.com, adres do korespondencji:  . Montovnia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-286), przy ul. Malborskiej 3/268.


2. Administrator danych osobowych - spółka Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że:


a) dane osobowe uczestnika konkursu pozyskane przez ww. administratora danych osobowych, są przetwarzane  

     zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celach związanych z przedmiotowym 

     konkursem, tj.:

i. w celu marketingu bezpośredniego jakim jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki Duda Nasze Polskie, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

ii. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie   realizowanym przez administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f RODO).


b) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie,


       c) uczestnikowi przysługuje

i. prawo dostępu do podanych danych osobowych, 

ii. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

iii. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych


            oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć na adres e-mail dane@duda.pl lub w formie pisemnej na adresy wskazane w pkt. 9.1 lit. a) regulaminu,


        d) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów, 


        e) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez ww. administratora innym podmiotom w celu związanym z konkursem, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, a także podmiotom obsługującym ww. administratora danych osobowych pod względem prawnym i księgowym,


         f) dane osobowe uczestników będą przechowywane przez ww. administratora do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem. Po upływie terminów wskazanych powyżej, dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji, 


         g) dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,


         h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.


3. Administrator danych osobowych - Montovnia Sp. z o. o. informuje, że:


a) dane osobowe uczestnika konkursu pozyskane przez ww. administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przedmiotowym konkursem - w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – tj.:

i. w celu organizacji konkursu, w związku z tym, że ww. administrator danych osobowych jako organizator konkursu składa wobec uczestników we własnym imieniu przyrzeczenie publiczne dot. wydania nagrody (zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w tym art. 921 KC), tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z organizacją konkursu i obowiązków sprawozdawczych;

ii. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, 


b) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie,


c) uczestnikowi przysługuje:

i. prawo dostępu do podanych danych osobowych, 

ii. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, 

iii. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć na adres  e- mail: iod@montovnia.com, lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 9.1 lit. b) regulaminu.


d) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów, 


e) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu 

     przeprowadzenia konkursu, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla 

     aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, 

     operatorom bramki sms, podmiotom realizującym wydanie/wykonanie nagrody, operatorom 

     pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i 

     księgowo,


f) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników,   

    które są związane z konkursem oraz w okresie przewidzianym dla celów podatkowych i sprawozdawczości  

    wymaganej przepisami prawa (czyli 5 lat od upływu roku, w którym został zakończony Konkurs, chyba, że  

    ustawodawca/prawodawca postanowi inaczej). Po upływie terminów wskazanych powyżej, dane osobowe będą 

    usuwane lub poddawane anonimizacji,


g) dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar   

    Gospodarczy,


h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania   

    danych, w tym profilowania.


§10

PRAWA AUTORSKIE


1. Uczestnik oświadcza, iż jego praca (odpowiedź) nie została i nie będzie zgłoszona w trakcie trwania Konkursu do innego konkursu.


2. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy konkursowej (z zastrzeżeniem § 3 ust. 3), oraz że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.


3. W przypadku, jeżeli praca konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), zwanej dalej „pr. aut.”, Uczestnik oświadcza, iż jako twórcy, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z ust. 10 poniżej i przeniesienia praw, jeśli ma zastosowanie, zgodnie z ust. 10 poniżej, jak również, że praca konkursowa nie stanowi opracowania w rozumieniu ww. ustawy.


4. Z chwilą wręczenia nagrody Laureat, bez dodatkowego wynagrodzenia, w zamian za przyznaną Nagrodę, przekazuje Organizatorowi (Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa) majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do przesłanego tekstu będącego rozwiązaniem zadania konkursowego („Utwór”), na niżej wymienionych polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych: 


a. zwielokrotniania technikami druku, audio-video, technikami cyfrowymi, reprodukcji, kopiowania, publicznego 

    odtwarzania i wystawiania, użytkowania w różnych formach reklamy i promocji; 

         b. eksploatacji i rozpowszechniania na wszystkich możliwych i znanych dla Utworu polach eksploatacji, w    

              szczególności zwielokrotnienia technikami przemysłowymi, publicznego odtwarzania i wystawiania,   

              użytkowania  w różnych formach reklamy i promocji bądź stosowanie dzieła w dowolnym zakresie; 

c. wykorzystania Utworu we wszelkich formach, wszelkich środkach i wszelkich warunkach działania lub używania, 

    poprzez wszelkie procesy dla wszelkich mediów oraz przy pomocy dowolnego medium jakie Organizator zechce 

    wybrać, czy to obecnie czy też w przyszłości; 

         d. utrwalania na wszelkich znanych nośnikach;  


e. zwielokrotniania za pomocą technik mechanicznych, magnetycznych, optycznych i cyfrowych, w tym w  

    szczególności z wykorzystaniem urządzeń: drukarskich, audio oraz audio-wideo, fotograficznych, 

    informatycznych i innych; 

f.  wprowadzania do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie do i rozpowszechnianie za pomocą sieci 

    komputerowych, w tym w szczególności za pośrednictwem sieci Internet; rozpowszechnianie w ten sposób, aby  

    pojedyncze osoby miały dostęp do Utworów w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

   g. wykorzystania we wszelkich działaniach reklamowych i promocyjnych; 

   h. wystawiania; 

    i. wyświetlania; 

   j. publicznego odtworzenia oraz publicznej prezentacji. 


5. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej odpowiedzi będącej rozwiązaniem zadania konkursowego. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami związanymi z tym tekstem, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich. §11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.


2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie www.naszepolskiekonkurs.pl oraz w siedzibie Organizatora.


3. W sytuacji powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do tego czy dany Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie lub czy bierze udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem, w tym zwłaszcza co do tożsamości Uczestnika lub autentyczności przedstawionych przez niego dowodów zakupu Produktów promocyjnych (np. co do tego czy dokumentują one rzeczywiste zakupy i czy nie zostały wystawione bezpodstawnie), Organizator w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, może zwrócić się na piśmie do Uczestnika o przesłanie, w terminie nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, oryginałów:


a. dowodów zakupu Produktów promocyjnych zgłoszonych w Konkursie, jak również dowodów dokonania płatności za te zakupu, np. wyciągów z konta bankowego i potwierdzeń płatności kartą,

b. czytelnej kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika,

c. dodatkowego podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika oświadczenia, że Uczestnik spełnia wszystkie wymagania udziału w Konkursie i nie naruszył żadnego ze wskazanych w piśmie Organizatora postanowień Regulaminu, 

d. pisemnego i opieczętowanego oświadczenia sklepu/-ów, który/-e wystawił/-y dowody zakupu Produktów promocyjnych zgłoszonych w Konkursie, że dowody te są autentyczne, tzn. stwierdzają rzeczywiście dokonane zakupy Produktów promocyjnych.


4. Jeśli na wezwanie Organizatora Uczestnik nie przedstawi odpowiednich dokumentów zgodnie z powyższymi zasadami, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu oraz do niewydania mu nagrody.


5. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

a. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych;

b. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

c. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.


6. Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.